2012. 11. 16.

Katholikus nagygyűlés - vissza az erkölcsök kútforrásához!

A Belvárosi Plébániatemplom
(Kép forrása)
November 13-án kezdődött meg Budapesten a X-ik katholikus nagygyűlés. A három napra tervezett tanácskozások első napját a megnyitási ünnepségei töltötték be. Reggel ünnepi Veni Sancte volt a belvárosi plébánia-templomban. A gyűlést a fővárosi Vigadóban tartottták, melynek nagyterme már a 11 órára kitüzött megnyitásnál jóval előbb zsúfolásig megtelt. A katholikus vezérférfiak a szinejava megjelent, a katholikus főurak s a püspöki kar majdnem teljes számban, közöttük a görög-katholikus püspük is.

Az elnök, gróf Széchenyi Emil pontosan tizenegy órakor megnyitotta a nagygyűlést. Megnyitó beszédében üdvözölte azt a haladást, a mely az etikát és a vallást nem sérti, de a modern áramlatokat az egyházra, vallásra és hazára egyaránt károsaknak mondotta. Az isten letagadása után már csak a haza megtagadása következhetik. Minden jóízlésű katholikustól méltán elvárhatni, hogy minden alkalommal tiltakozzék a veszedelmes tanok ellen. Fel kell rázni az ország katholikusait és vissza kell őket terelni az erkölcsök kútforrásához.Szükséges, hogy egységes táborba tömörüljön a katholiczizmus s ezért fejleszteni kell azokat a szocziális intézményeket, a miket az országos katholikus szövetség az ifjuság vallásosságának fokozására teremtett. Kárhoztatta a sajtót, a melynek egyházellenes tendencziái romboló hatással vannak a társadalomra; majd az ifjusághoz fordult s óva intette őket, hogy a modern áramlatok hajójába kerüljenek. Aggódó szívvel látja, hogy a korzó, kávéház, kaszinó, kártya, mulatozás előbbre valók a tanulásnál s ezek okozzák, hogy a napilapok rendőri rovatában állandóan szerepelnek jobb sorsra érdemes ifjak.

A katholikus nagygyűlés
megnyitójának
helyszíne: a Vigadó
(Kép forrása)
Végül kötelességévé teszi az anyáknak, hogy szálljanak szembe a divatos szólamokkal és gyermekeiket neveljék a legszigorúbb vallási elvek szerint. Ha sikerül őket távol tartani a mai áramlatoktól, boldogulni fognak pályájukon. Beszédét a király éltetésével fejezte be.
A nagygyűlés közönsége perczekig tapsolt a megnyitó-beszéd befejezése után.

1910. november

(Szöveg forrása)
A filmhíradórészlet az 1936-os, 27. nagygyűlést örökíti meg.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése