2012. 01. 02.

Kik lakták egykor Pestet?

Népessége sebesen növekedik. Igy 1780-ban még csak 13,550 ember lakta; 1799-ben már 29870 lelket számlált; 1819-ben 47188 számra növekedett; 1835-ben pedig 66788 rendes lakosa volt. A mostani katonai összeirás eredménye még közölve nincs; de annyi bizonyos, hogy 1848-ban a népesség, mindent összeszámitván 120,000 lélekre felment; ámbár ugyanekkor a hivatalos összeirás 88,618 lakost talált, de kihagyván az összeirásból az ideiglenes lakókat, idegeneket, tanulókat, korházi népességet, katonaságot, stb. 

Ez összeirás után vallást illetõleg volt 68985 romai katholikus, 2027 ágostai, 1694 reformatus, 799 n. e. óhitü, 10,029 izraelita, 4972 különféle hitü, de nem romai katholikus, 112 papi személy. A különféle hitü de nem kath. lakosokból hihetõleg legnagyobb rész az ágostaiakra és izraelitákra eshetett, mert ezek a hivatalos összeirásban csekély számmal tétetnek ki, sõt reformatusok is jóval többen vannak a kitett számnál. Az összes népességbõl esett a belvárosra 17,146, Lipót városra 11,800 Theréz városra 34,815, József városra 16,874, Ferencz városra 7983, összesen 88,618. 

Nyelvileg nem levén összeirva, ezt majd a mostani katonai összeirásból tudhatjuk meg: azonban bizonyos, hogy e tekintetben legszámosabbak a németek, aztán a magyarok: jóval kevesebb tót és szerb; ámbár kevés lakosa van Pestnek, ki a magyar és német nyelvet együtt nem beszéllené, vagy legalább nem értené. Tótok fõleg a József külvárosban laknak. 

Nem lesz érdektelen ez összeirásból a különbözõ foglalatosságu egyéneket is közölni. Volt tudniillik Pesten lelkész 112; táblai ügyvéd 556, s ezek közt 186 egyszersmind váltó ügyvéd; 144 orvostanár; 10 sebész; 22 arczkép és történet festõ; 6 kõmetszõ; 32 hangász; 3 könyvnyomó, most 5, 10 könyvkereskedõ, 332 czipész; 305 német, 19 magyar szabó; 109 asztalos, 61 lakatos, 25 kovács, 25 órás, 28 aranymûves, 14 ezüstmûves, 94 halász, 52 mészáros, 69 hentes, 34 molnár, 31 szûcs, 45 pék, 19 kárpitos, 12 bõröndös (Taschner), 11 rézmûves; 15 bádogos, 18 nyerges, 12 német, 6 magyar szíjgyártó, 12 magyar, 12 német timár, 15 épitõmester, 94 bérkocsis, 34 kávés, 18 czukrász stb. A kézmüvesek száma összesen 7694, mestereket, legényeket, inasokat, s az izraelita kézmüveseket is egybevéve. A kereskedõk száma pedig a 2000 meghaladta, s ezek közt vala keresztény nagykereskedõ 114, izraelita nagy kereskedõ 126. 

Fényes Elek: Magyarország Geographiai Szótára, 1851

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése