2013. 01. 14.

A Zichy Múzeum

A palota a Vasárnapi Újság képén. Ma  a Cseh Nagykövetség működik az épületben

Gróf Zichy Jenő alig pihente ki utóbbi ázsiai lanúlmányútjának fáradalmait, már is egy nagyszabású terv megvalósításához fogott, moly nemcsak reánk, magyarokra nézve fontos, hanem a külföld tudósaira és művelt közönségére is nevezetes vonzóerőt fog gyakorolni. Elhatározta ugyanis a nemes gróf, hogy egy értékes, és fajunk eredetére vonatkozólag is rendkívül érdekes múzeummal gyarapítja székesfővárosunk közintézeteit. 

E múzeum Kovács Frigyes műépítész tervei szerint, a Rózsa- és Szegfű-utcza sarkán épül, tőszomszédságában a gróf lakásául szolgáló kis palotának, melynek homlokzatát is összhangzatba hozzák a múzeum homlokzatával. A faragott kőburkolatú homlokzat olasz renaissance stílű lesz s nemes egyszerűségével fogja hirdetni az épület komoly rendeltetését. A homlokzat díszei: a tudományt és művészetet jelképező szoborcsoportozatok, melyek közt a grófi czímer foglal helyet. Az allegorikus csoportozatok agyagmintái már készen vannak s legközelebb a szobrász vésője alá kerülnek.

Az épületnek két bejárója van, egyik a Rózsa-, másik a Szegfű-utczában. Amaz a gróf magánlakásához, emez a múzeum helyiségeihez vezet. Az előcsarnok, valamint a tágas lépcsőház falait vaskóin márványnyal hurkolják, s a kétoldalt álló márványoszlopok kellemes hatást tesznek a belépőre. A kettős karú lépcsőzet az udvarra nyiló nagy ablakon kívül felülről is nyer világosságot. 


A palota ma, a Google térképén

A gróf gazdag fegyvertára a földszinten lesz. Antik, történeti érdekű, keleti fegyverek minden neme képviselve van benne. Ennek az osztálynak gyűjtését még a gróf nagyatyja kezdte meg, Zichy Jenő pedig tetemesen gazdagította utazásain vásárolt szerzeményeivel. A fegyvertár melletti termekben a grófnak rendkívül érdekes régiségtára talál helyet. Ezen termekkel összeköttetésben van a gróf magánlakása. 


A tágas udvarban levő kocsiszínben fog állni a grófnak az ezredévi hódoló menetre készült diszhintaja, mely, mint a magyar kocsigyártás remeke, annak idején nagy feltűnést keltett. 

Az emeleten a lépcsőházból az előszobán át a gróf dolgozószobájába jutunk, míg más oldalt a gazdag könyvtár termein keresztül a 15 méter hosszú, nyolcz méter széles nagy képtárbaérünk, mely aligha lesz elég a gróf 450—500 értékes képből álló gyűjteményének befogadására; ezért valószinűleg még egy-két termet kell e czélra felhasználni. A képtár kincsei közül különösen kiemelendök: Kupeczky és Mányoky régi magyar művészek képei; továbbá Michel Angelonak egy képe, Tintoretto, Tizian, Dürer több műve. Egy szóval a klasszikus festészet minden korszaka képviselve van e képtárban egészen a jelenkorig.
Az iparművészeti osztályban rendkívül érdekesek a magyar vonatkozású tárgyak, továbbá a gazdag bronzgyűjtemény, mely egymagában európai érdekűvé teszi a múzeumot.

Az emeleten lévő többi teremben gróf Zichy Jenő nagyértékű műkincseit, Ázsiában nagy áldozatok árán szerzett úti emlékeit, néprajzi tárgyait s a magyarok eredetére vonatkozó összes gyűjteményeit lógja kiállítani.
A múzeum a nagyközönség által hetenként háromszor díjtalanul megtekinthető lesz.

Az új múzeum gróf Zichy Jenő ritka áldozatkészségének és fáradhatatlan búvárkodó munkásságának gyümölcse s hogy nem zárja el, hanem megnyitja a nagyközönség előtt is, ez csak növeli a nemes gróf érdemeit, a melyeket buzgó fáradozásaival a közélet terén szerzett.

Vasárnapi Ujság, 1900. január 14.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése